แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีการศึกษา 2559


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

และ

สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกองการเจ้าหน้าที่

 

เรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกท่าน

           กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และความพึงพอใจในการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2559 (ระหว่าง 15 สิงหาคม 2559 -  31 กรกฎาคม 2560)  ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าวไปใช้เพื่อพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุง ส่งเสริม และพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และพัฒนาการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองการเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อที่ท่านจะได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม

กองการเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

แบบสอบถามนี้มีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ